המכרז נסגר! מס' 2/2022 אספקה והתקנת מתקני הצללה

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! מס' 2/2022 אספקה והתקנת מתקני הצללה

מכרז פומבי מס' 2/2022

*גוללו מטה לחומרי המכרז

** לחצו כאן להודעת הבהרה בעניין אישור קיום הביטוחים 23 מרץ 2022

הזמנה לקבלת הצעות לאספקת והתקנת מתקני הצללה בתחום מועצה אזורית דרום השרון

  1. החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן החברה), מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקת והתקנת מתקני הצללה בתחום מועצה אזורית דרום השרון.
  2. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בקרית המועצה, ליד נוה ירק, בשעות  09:00 – 15:00, תמורת סך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק (אשר לא יוחזרו). יש לתאם הגעה מראש למשרדי החברה לצורך הרכישה למול גב' דפנה כהן, בדוא"ל: dafnac@dsharon.org.il ו/או בטל': 052-6036048.
  3. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.dsharon.co.il/auction תוך שמובהר כי חוברת המכרז כוללת 3 חלקים עיקריים: מסמך 1 – ההזמנה להציע הצעות, על נספחיה ; מסמך 2- נוסח חוזה ההתקשרות, על נספחיו; ומסמך 3 – הכולל מחירון, כתב כמויות ומפרט טכני.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 28/3/2022 בשעה 14:30. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה.
  5. ערבות מכרז: על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה 10,000 ש"ח (עשרת אלפים ₪) בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
  6. מובהר כי האמור במודעה זו איננו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  1. לפרטים נוספים: ניתן לפנות למר ארז ציטון, מנהל מחלקת בינוי ופרויקטים בחברה,   בדוא"ל: erezt@dsharon.org.il ו/או בטל': 03-9000452.
  2. שאלות הבהרה: ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד למר ארז ציטון, בצירוף קובץ בפורמטword  בלבד עד ליום א', 3.2022, בשעה 15:00.

אושרת גני גונן יו"ר

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

 

מועד אחרון להגשת הצעות: ביום 28.3.2022 בשעה 14:30.
ליצירת קשר
ארז ציטון – מנהל מחלקת בינוי ופרויקטים בחברה
בדוא"ל: erezt@dsharon.org.il  ו/או בטל': 03-9000452.
דילוג לתוכן