המכרז נסגר! 3/2022 אספקה והתקנת דשא סינטטי

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! 3/2022 אספקה והתקנת דשא סינטטי

המכרז נסגר!

מכרז פומבי מס' 3/2022
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת והתקנת דשא סינטטי בתחום מועצה אזורית דרום השרון

מכרז פומבי מתוקן מס' 2022/3

הודעה בדבר תיקון מכרז לאספקת והתקנת דשא סינטטי בתחום מועצה
אזורית דרום השרון ועדכון מועדים
1 .החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן – החברה), מתכבדת בזאת להודיע  אודות תיקון המכרז הנדון.
2 .התיקון העיקרי שנערך במסמכי המכרז הינו בהזמנה להציע הצעות ומתבטא באופן הגשת הצעת המחיר, שבמקום להתבסס על הנחה אחידה על מחירי מחירון, תתבסס על מחירים ספציפיים שיוצעו ביחס ל- 3 פריטים בכתב כמויות במגבלות סכומים
מקסימליים, ועל שקלול מחירים אלה ביחס לכמות רעיונית של 100 מ"ר דשא סינטטי בעל תו תקן ישראלי 1498 .
3 .את חוברת המכרז המתוקנת ניתן לרכוש במשרדי החברה, בקרית המועצה, ליד נווה ירק, בשעות 9:00-15:00, תמורת סך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק (אשר לא יוחזרו).
יש לתאם הגעה מראש למשרדי החברה לצורך הרכישה למול גב' דפנה כהן, בטל. 052-6036048 ו/או בדוא"ל dafnac@dsharon.org.il
4 .ניתן לעיין בחוברת המכרז המתוקנת ללא תשלום, לפני רכישתה, באתר האינטרנט של החברה כאן- auction/il.co.dsharon.www://https תוך שמובהר כי חוברת המכרז כוללת 3 חלקים עיקריים:
מסמך 1 – ההזמנה המתוקנת להציע הצעות, על נספחיה ;
מסמך 2 -נוסח חוזה ההתקשרות המתוקן קלות, על נספחיו;
ומסמך 3 – הכולל נוסח עדכני ומתוקן של כתב הכמויות ו המפרט הטכני.

5 .המועד העדכני האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 12/4/2022 בשעה 15:00 .לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה .
6 .ערבות מכרז: על המציע לצרף ערבות בנקאית  בגובה 10,000 ש"ח (עשרת אלפים ₪)
בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
7 .מובהר כי האמור במודעה זו איננו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז המתוקנים. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
8 .לפרטים נוספים: ניתן לפנות למר ארז ציטון, מנהל מחלקת בינוי ופרויקטים בחברה, בטל: .03-9000452 ו/או בדוא"ל: erezt@dsharon.org.il

9. שאלות הבהרה: ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד למר ארז ציטון, בצירוף קובץ בפורמט word
עד ליום 4.4.2022 בשעה 15:00

בן ציון איתן, מנכ"ל
החברה הכלכלית לפיתוח
דרום השרון בע"מ

מועד עדכני אחרון להגשת הצעות: 12/4/2022 עד השעה 15:00
ליצירת קשר
ארז ציטון, מנהל מחלקת בינוי ופרויקטים, erezt@dsharon.org.il
טל': 03-9000452.
דילוג לתוכן