המכרז נסגר! מס. 3/2021 ייצור, אספקה והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ומועדונית

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! מס. 3/2021 ייצור, אספקה והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ומועדונית

מכרז פומבי מס' 3/2021

לייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ומועדונית בתחום מועצה אזורית דרום השרון

יוני 2021

  1. החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן – החברה), מזמינה בזאת הצעות מחיר לעבודות ייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ומועדונית בתחום מועצה אזורית דרום השרון (להלן – "המכרז").
  2. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בקרית המועצה, ליד נוה ירק, בשעות 9:00-15:00, תמורת סך של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין (אשר לא יוחזרו).
  3. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.dsharon.co.il/auction ומובהר שחובה על המציעים להתעדכן בכל הנוגע להודעות שתפורסמנה באתר. בכל הנוגע לתכניות, המפרטים וכתבי הכמויות / אומדנים – יש לפנות בדוא"ל למר ארז ציטון ו/או למר מוטי קנפו לפי הפרטים שיצוינו להלן לשם תיאום העיון בקבצים אלה.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 21/6/2021 בשעה 13:00 לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה.
  5. ערבות מכרז: על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה 50,000 ש"ח בהתאם להנחיות במכרז.
  6. לפרטים נוספים: ניתן לפנות למר ארז ציטון, מנהל מחלקת בינוי בחברה, בדוא"ל: erezt@dsharon.org.il ו/או בטל': 03-9000452 ו/או למר מוטי קנפו, בדוא"ל: moti@port-eng.co.il ו/או בטל': 054-2445155.
  1. שאלות הבהרה: ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד למר ארז ציטון, בצירוף קובץ בפורמטword  עד ליום 13/6/2021 בשעה 14:00.
  1. האמור במודעה זו איננו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

____________

אושרת גני גונן, יו"ר

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

לחץ להורדת תכניות וכתבי כמויות בג'מבו מייל

לחץ להורדת קובץ תשובות לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 21/6/2021 בשעה 13:00
ליצירת קשר
מוטי קנפו פורט מהנדסים בע"מ.
נייד: 054-2445155
מייל: moti@port-eng.co.il
ארז ציטון, מנהל מחלקת בינוי.
דוא"ל: erezt@dsharon.org.il
טל': 03-9000452

חומרי המכרז של המכרז נסגר! מס. 3/2021 ייצור, אספקה והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ומועדונית

דילוג לתוכן