שיקום מחצבת ראש עמיר

דף הבית » עובדים על זה » שיקום מחצבות » שיקום מחצבת ראש עמיר

מחצבת ראש עמיר נמצאת דרומית לישוב צור נתן. שיקום המחצבה בתוכנית מחוזית שד/ 101/ 5.

מטרות התכנית לקבוע את האמצעים לשיקום המחצבה.

לקבוע שינוי ייעוד מאזור חציבה לאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח, לשטח ספורט ונופש, לנטיעות בגדות נחלים, ליער נטע אדם קיים, לדרך נופית.

כמו כן, שינוי יעוד משטח חקלאי (עפ"י תמ"מ 3) לאזור חקלאי/נוף כפרי

פתוח (עפ"י תמ"מ/21/3), ליער נטע אדם לנטיעות בגדות נחלים.

התכנית תעשה על פי הוראות והנחיות שיקבעו לחציבה משקמת, לבינוי ולפיתוח נופי.

דילוג לתוכן