המכרז נסגר! מכרז הזנה לצהרונים מס.5/2021

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! מכרז הזנה לצהרונים מס.5/2021

מכרז מס' 05/2021

לקבלת הצעות לאספקת ארוחות לצהרוני גני הילדים ובתי
הספר בתחומי המועצה האזורית דרום השרון

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן: "המזמינה")

מזמינה להגיש הצעות לאספקת ארוחות לצהרוני גני הילדים ובתי הספר
בתחומי המועצה האזורית דרום השרון לפי תנאי המכרז המצורף.
את ההצעה יש להגיש ידנית, בשני עותקים, ולמסור בתיבת המכרזים בקומת
קרקע בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית
דרום השרון, נווה ירק, עד ליום א' 8/8/21 בשעה 14:00.

מועד אחרון לשאילת שאלות הבהרה עד ליום 27/7/21 בשעה 12:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישה באתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת: https://www.dsharon.co.il

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית,
בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, תמורת סך של 500 ₪.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם סמנכ"ל החברה, מר אריק ליבוביץ' בטלפון:
03-9000648  מייל: arik@dsharon.org.il

מענה לשאלות הבהרה 29/7/2021

תאריך אחרון להגשה: יום א' 8/8/21 בשעה 14:00.
ליצירת קשר
אריק ליבוביץ'
טל. 03-9000648
מייל: arik@dsharon.org.il

חומרי המכרז של המכרז נסגר! מכרז הזנה לצהרונים מס.5/2021

דילוג לתוכן