המכרז נסגר! מכרז מסגרת פומבי מס' 2021/2

דף הבית » מכרזים » מכרזים לפארק עסקים ותעשיות אלעד » המכרז נסגר! מכרז מסגרת פומבי מס' 2021/2

המכרז נסגר! מכרז מסגרת פומבי מס' 2021/2

הודעה בדבר תיקון בתנאי סף ושינויי מועדים

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוצים במוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום מועצה אזורית דרום השרון

  1. החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן החברה), מתכבדת בזאת להודיע כי הוחלט לתקן את תנאי הסף נשוא ס"ק 2.3 להזמנה להציע הצעות למכרז כך שבמקום התנאי המקורי יחול התנאי לפי הנוסח הבא:

"המציע ביצע והשלים, כקבלן ראשי, פרויקטים מסוג שיפוצים ו/או בינוי של מבני ציבור ו/או מוסדות חינוך בשנים 2018 ו- 2019 בהיקף כספי מצטבר מינימלי של 1 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לכל אחת מהשנים הנ"ל".

מובהר, כי אין שינוי ביתר תנאי הסף שבחוברת המכרז, בכפוף לשינויי המועדים שיפורטו להלן.

 

  1. מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום 20/5/2021 בשעה 13:00. נקודת המפגש: בקרית המועצה, ליד נווה ירק. מודגש, כי ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה, ותהא כפופה להנחיות משרד הבריאות שתהיינה תקפות בעת הסיור ולתו ירוק שמהווה תנאי לכניסה למשרדי הרשות המקומית וכן בכפוף להנחיות מערכת הביטחון על רקע המצב הנוכחי. החברה תהא רשאית לקיים את מפגש המציעים גם באמצעי היוועדות חזותית, דוגמת תוכנת "זום" וכיו"ב וזאת בכפוף לפרסום מתאים באתר החברה ומשתתפי המפגש מתבקשים להתעדכן באתר החברה מבעוד מועד בנוגע לכל פרסום, כאמור, ככל שיועלה.

 

  1. מודגש, כי מי שהשתתף במפגש המציעים הקודם, שהתקיים ביום 5.5.2021, פטור מלהשתתף במפגש המציעים הנוסף.

 

  1. שאלות הבהרה נוספות: ניתן לשלוח לגב' זהבה אלעזר בדוא"ל: elazar@dsharon.org.il, בצירוף קובץ בפורמטword  עד ליום 24/5/2021 בשעה 13:00. תשומת לב המשתתפים לתשובות שכבר ניתנו לשאלות הבהרה שיועלו לאתר החברה.

 

  1. המועד האחרון להגשת הצעות: נדחה ליום 24/5/2021 בשעה 13:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה. מובהר, כי למסמכי ההצעה יש לצרף את ההודעה בדבר תיקון תנאי הסף ושינויי המועדים כשהיא חתומה ע"י המציע באמצעות מורשה/י חתימתו.

 

  1. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בקרית המועצה, ליד נוה ירק, בשעות  09:00 – 15:00, תמורת סך של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק (אשר לא יוחזרו). יש לתאם הגעה מראש למשרדי החברה למול גב' זהבה אלעזר, בטל': 03-9000620 ו/או בדוא"ל שפרטיו לעיל.

 

  1. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.dsharon.co.il/auction; עוד מובהר כי המכרז ייחשב כמתוקן בהתאם לאמור בהודעה זו.

 

בן ציון איתן, מנכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

סיור קבלנים: 20/5/2021 בשעה 13:00
ליצירת קשר
שם איש קשר:
זהבה אליעזר
מייל: Elazar@dsharon.org.il
טלפון: 03-9000620
דילוג לתוכן