המכרז נסגר! 4/2022 ייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ובתי"ס

דף הבית » מכרזים » המכרז נסגר! 4/2022 ייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ובתי"ס

המכרז נסגר!

מכרז פומבי מס' 4/2022
לייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ובתי ספר בתחום מועצה אזורית דרום השרון
מאי 2022

1. החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן – החברה), מזמינה בזאת הצעות מחיר לעבודות ייצור, אספקת והתקנת ריהוט אומן לגני ילדים ובתי ספר בתחום מועצה אזורית דרום השרון (להלן – "המכרז").

2. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בקרית המועצה, ליד נווה ירק, בשעות 9:00-15:00, תמורת סך של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ כדין (אשר לא יוחזרו).

3. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.dsharon.co.il/auction ומובהר שחובה על המציעים להתעדכן בכל הנוגע להודעות שתפורסמנה באתר. בכל הנוגע לתכניות, המפרטים וכתבי הכמויות / אומדנים – יש לפנות בדוא"ל לגב' דפנה כהן בדוא"ל:dafnac@dsharon.org.il ו/או בטל': 052-6036048 לשם תיאום העיון בקבצים אלה.

4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 19.5.2022 בשעה 13:30. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי החברה.

5. ערבות מכרז: על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה 50,000 ש"ח בהתאם להנחיות במכרז.

6. לפרטים נוספים: ניתן לפנות לגב' דפנה כהן לפי פרטי ההתקשרות שצוינו לעיל.

7. שאלות הבהרה: ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד לגב' דפנה כהן, בצירוף קובץ בפורמטword עד ליום 9.5.2022 בשעה 14:00.

8. האמור במודעה זו איננו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

____________

אושרת גני גונן, יו"ר
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

 

המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 19.5.2022 בשעה 13:30
ליצירת קשר
גב' דפנה כהן בדוא"ל:dafnac@dsharon.org.il ו/או בטל': 052-6036048
דילוג לתוכן