מכרז מס. 6/2021 לשכירות גגות ושטחים להקמה ותחזוקת מערכות סולאריות

דף הבית » מכרזים » מכרז מס. 6/2021 לשכירות גגות ושטחים להקמה ותחזוקת מערכות סולאריות

מכרז פומבי מס' 6/2021

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

הזמנה להציע הצעות לשכירות גגות ושטחים בתחום מועצה אזורית דרום השרון

לשם הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות פוטו וולטאיות (PV )

הודעה בדבר עדכון והארכת מועדים:

1. החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ להלן: "המזמינה ", מתכבדת בזאת להודיע אודות עדכון והארכת המועדים בנוגע למכרז הנדון, כדלקמן: המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז יוארך עד ליום 29/11/2021 יום ב' בשעה 12:00 בצהריים. מובהר, כי מצופה ממי שחפץ ברכישת מסמכי המכרז שלא להמתין לשעה האחרונה של המועד האחרון הנ"ל ועליו להביא בחשבון אילוצים משרדיים שונים. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יוארך עד ליום 29/11/2021 יום ב' בשעה 12:00 בצהריים. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יידחה ליום 13/12/2021 יום ב' בשעה 13:00 בצהריים .

2. מובהר ומודגש, כי יש לעקוב בצורה יזומה אחר הפרסומים ו/או ההודעות מטעם המזמינה, ובכלל זאת תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו ו/או יתקבלו, לפי העניין, ואשר יועלו לאתר המזמינה באתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת הבאה: https://www.dsharon.co.il/auction/

פרטי המכרז:

 1. החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן: "המזמינה"), המנהלת את הפרויקט עבור מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה"), פונה בזאת לשם קבלת הצעות לשכירות אתרים המתאימים להקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות (להלן "מערכות סולאריות") (לרבות תחזוקה) לייצור חשמל על גגות מבני ציבור ו/או גגות ו/או שטחים אחרים בשטחי שיפוט המועצה.
 2. מובהר, כי בעלת הזכויות על גגות מבני הציבור המפורטים בנספח ג'1 למסמכי המכרז הינה המועצה, ועל כן חוזה השכירות ביחס לגגות של מבנים אלה ייחתם – בכפוף ובהתאם לאישורים הנדרשים על פי הדין – בין הזוכה במכרז לבין המועצה וכן המזמינה בהיותה חברת הניהול של הפרויקט.
 3. ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, טרם רכישת מסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת https://www.dsharon.co.il/auction/ אולם על מנת להגיש הצעה, נדרש לרכוש את המסמכים ולצרף קבלה על שם המציע במסגרת הגשת ההצעה.
 4. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המזמינה, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק (להלן: "משרדי המזמינה") בשעות 09:00 – 15:00, תמורת סך של 1,000 ₪ בתסופת מע"מ כדין (אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא), וזאת עד ליום 17.11.2021 בשעה 15:00.
 5. מפגש מציעים יתקיים במשרדי המזמינה ביום 18.11.2021 בשעה 10:00. מובהר, כי ההשתתפות במפגש איננה חובה.
 6. מציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, יפנה למזמינה, בכתב בלבד, בדוא"ל: elazar@dsharon.org.il בשאלות הבהרה ויפרט בפנייתו את מהות הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה. על פניית המציע להתקבל לכל המאוחר עד לתאריך 21.11.2021 בשעה 15:00.
 7. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 29.11.2021 בשעה 12:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית פיזית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) לתיבת המכרזים במשרדי המזמינה.
 8. ערבות הצעה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 100,000 ₪ לפי ההנחיות המפורטות בהזמנה להציע הצעות.
 9. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 10. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז, ובכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.
 11. טלפון לבירורים: 03-9000620  או בכתובת מייל: elazar@dsharon.org.il.

למכרז המלא

בברכה

אושרת גני גונן  יו"ר

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

 

 

 

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 29.11.2021 בשעה 12:00
ליצירת קשר
טלפון לבירורים: 03-9000620
דילוג לתוכן