המכרז נסגר! מס. 6/2021 לשכירות גגות ושטחים להקמה ותחזוקת מערכות סולאריות

דף הבית » מכרזים » מכרזים לאזורי תעשיה » המכרז נסגר! מס. 6/2021 לשכירות גגות ושטחים להקמה ותחזוקת מערכות סולאריות

*שימו לב כל העדכונים למכרז נמצאים ב- חומרי המכרז

מכרז פומבי מס' 6/2021 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

הזמנה להציע הצעות לשכירות גגות ושטחים בתחום מועצה אזורית דרום השרון לשם הקמה ותחזוקה של מערכות סולאריות פוטו וולטאיות (PV )

הודעה בדבר עדכון 12/121/2021 (כל המסמכים והנספחים לגולל מטה ל- חומרי המכרז)

הודעה למשתתפי המכרז, לרבות בדבר עדכון מועדים ונספחים 1/12/2021 (כל המסמכים והנספחים לגולל מטה ל- חומרי המכרז)

הודעה בדבר עדכון והארכת מועדים 22/11/2021

פרטי המכרז:

 1. החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ (להלן: "המזמינה"), המנהלת את הפרויקט עבור מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה"), פונה בזאת לשם קבלת הצעות לשכירות אתרים המתאימים להקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות (להלן "מערכות סולאריות") (לרבות תחזוקה) לייצור חשמל על גגות מבני ציבור ו/או גגות ו/או שטחים אחרים בשטחי שיפוט המועצה.
 2. מובהר, כי בעלת הזכויות על גגות מבני הציבור המפורטים בנספח ג'1 למסמכי המכרז הינה המועצה, ועל כן חוזה השכירות ביחס לגגות של מבנים אלה ייחתם – בכפוף ובהתאם לאישורים הנדרשים על פי הדין – בין הזוכה במכרז לבין המועצה וכן המזמינה בהיותה חברת הניהול של הפרויקט.
 3. ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, טרם רכישת מסמכי המכרז באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת https://www.dsharon.co.il/auction/ אולם על מנת להגיש הצעה, נדרש לרכוש את המסמכים ולצרף קבלה על שם המציע במסגרת הגשת ההצעה.
 4. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המזמינה, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק (להלן: "משרדי המזמינה") בשעות 09:00 – 15:00, תמורת סך של 1,000 ₪ בתסופת מע"מ כדין (אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא), וזאת עד ליום 17.11.2021 בשעה 15:00.
 5. מפגש מציעים יתקיים במשרדי המזמינה ביום 18.11.2021 בשעה 10:00. מובהר, כי ההשתתפות במפגש איננה חובה.
 6. מציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, יפנה למזמינה, בכתב בלבד, בדוא"ל: elazar@dsharon.org.il בשאלות הבהרה ויפרט בפנייתו את מהות הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה. על פניית המציע להתקבל לכל המאוחר עד לתאריך 21.11.2021 בשעה 15:00.
 7. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 29.11.2021 בשעה 12:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית פיזית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) לתיבת המכרזים במשרדי המזמינה.
 8. ערבות הצעה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 100,000 ₪ לפי ההנחיות המפורטות בהזמנה להציע הצעות.
 9. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 10. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז, ובכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.
 11. טלפון לבירורים: 03-9000620  או בכתובת מייל: elazar@dsharon.org.il.

בברכה

אושרת גני גונן  יו"ר

החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ

 

 

 

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 29.11.2021 בשעה 12:00
ליצירת קשר
טלפון לבירורים: 03-9000620
דילוג לתוכן